Автомобилистичка федерација на Македонија

Информации

адреса: Бул: Партизански одреди бр.82/ниско приземје локал 3 Скопје
email: contact@afm.com.mk
web: www.afm.com.mk
Претседател на федерација : Павле Доневски
Генерален сектретар: Ранко Станојковски
Година на основање: 2008 година

Членство :
FIA – Интернационална Автомобилистичка Федерација,
CEZ – Централно Европска Зона,
МОК – Македонски олимписки комитет.
Пописници на декларацијата на ON(обидинети нации) и FIA акција за безбедност патиштата