Биатлон федерација на Македонија – клубови

1. КНС И Б “Мусица” Крушево 08-3517/2 14.11.2002
2. КбиНС “Фишер” Крушево 08-1936/9-04 15.06.2005
3. Ски Биатлон и Ролер клуб “Кочани” – Кочани 08-7/5 09.05.2006
4. Кза Б  и  Н Д  “Мирна долина”    Маврово 08-3718/2 09.02.2009
5. Кза БиНС “Олимпик Скии” Крушево 08-183/3 15.02.2013
6. Кза Б“ Скии Рис” Скопје 08-745/4 10.06.2014