Веслачка федерација на Македонија – клубови

1. ВК “ Југ” Охрид 08-603/2 25.02.2002
2. ВК “Дебар” Дебар 08-854/2 21.03.2003
3. ВК “Црн Дрим” Струга 08-1858/2 19.09.2002