Винг чун федерација на Македонија – клубови

1. ВЧКФК   “Феникс”   Скопје 08-3570/2 09.02.2009
2. ВЧКФК   “Пролет”   Скопје 08-3548/2 09.02.2009
3. ВЧКФК   “Шаолин”   Скопје 08-3411/2 09.02.2009
4. ВЧКФК   Вечна Пролет”   Скопје 08-780/2 30.06.2009