Воздухопловна федерација – спортисти

Aeromodelling and
Spacemodelling

Zoran ATANASOSKI 1968-10- 09

Aeromodelling and
Spacemodelling

Boris ATANASOSKI 2010-10- 27

Aeromodelling and
Spacemodelling

Nikola ATANASOSKI 2002-12- 17
Hang Gliding Nikola Barakovski 1967-12- 12
Paragliding Martin Jovanoski 1990-03- 07
Paragliding Bojran Jovanoski 1995-06- 23
Paragliding Martin Jovanoski 1990-03- 07
Paragliding Mile Jovanoski 1960-08- 25
Aeromodelling and
Spacemodelling

Goce Josifovski 1969-10- 08

Aeromodelling and
Spacemodelling

Nebojsha Stosik 1996-02- 28

Aeromodelling and
Spacemodelling

Dejan Aleksov 1995-09- 30

Aeromodelling and
Spacemodelling

Sasho Milosevik 1970-02- 17

Aeromodelling and
Spacemodelling

Goran Stefkovski 1971-07- 07

Aeromodelling and
Spacemodelling

Martin Oreshkov 1997-07- 24

Aeromodelling and
Spacemodelling

Marjan Dimov 1971-12- 21
Paragliding Gjorgji Ristovski 1991-07- 30
Hang Gliding Nikola Barakovski 1967-12- 12
Aeromodelling and
Spacemodelling

Aljosa Anastasov 1969-01- 13

Aeromodelling and
Spacemodelling

Kliment Masin 1979-10- 01

Aeromodelling and
Spacemodelling

Mitko Cvetanoski 1969-03- 30

Aeromodelling and
Spacemodelling

Aleksandar Cvetanoski 2001-08- 01
Paragliding Jovan Severov 1970-06- 29
Aeromodelling Petar Ilievski 1968-05- 27
Paragliding Aleksandar Angelovski 1982-12- 10
Paragliding Vladimir Nedelkovski 1979-04- 30

Paragliding Aleksandar Angelovski 1982-12- 10
Paragliding Aleksandar Gacevski 1981-09- 12
Paragliding Mile Lazovski 1976-06- 12
Paragliding Igor Todevski 1975-02- 06
Aeromodelling Aleksandar Nikov 1973-03- 29
Aeromodelling Bojan Nikov 2000-09- 25
Aeromodelling Aleksandar Kolov 1974-06- 03
Aeromodelling Gjorgji Sinadinov 1986-02- 17