Воздухопловна федерација – тренери

1. Миле Јовановски 070 612 437
2. Златко Спиркоски 075 272 242
3. Здравко Тодоровски 075 444 157
4. Сашо Смилески 075 281 090
5. Мендо Велјаноски 077 370 858
6. Сашо Бојчин
7. Владимир Бараковски