Македонска спортско-качувачка федерација

Информации

Македонска спортско качувачка федерација
Владимир Трповски – претседател
Ване Наунов – ген. секретар
Кире Серафомовски
Христо Белокапоски
078/ 333 – 733
078/ 444 – 439
078/ 230 – 221
075/ 600 – 315 Бул. „11. Октомври“
бр. 42а
1000 скопје contact@climbing.mk
pretsedatel@climbing.mk