Спортска надеж 2013

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

1. Ментор Дервиш Алими роден 22.10.1997г. во Кичево
2. Антонио Златко Темелковски роден 30.01.1998г. во Кичево
3. Огнен Пецо Саздовски роден 07.05.1997г. во Битола
4. Христијан Александар Чукалески роден 01.01.1998г. во Битола
5. Димитар Кире Кремчески роден 11.04.1998г. во Прилеп
6. Давид Живко Здравкоски роден 20.03.1998г. во Прилеп
7. Влатко Миле Стојановски роден 23.04.1997г. во Мак. Каменица
8. Горан Бобан Трајковски роден 20.05.1997г. во Куманово
9. Игор Ѓоре Печинков роден 20.06.1997г. во Велес
10. Сабит Сеат Билали роден 15.08.1997г. во Тетово
11. Иван Зоран Георгиевски роден 06.06.1997г. во Охрид
12. Боби Данчо Целески роден 10.06.1997г. во Охрид
13. Иво Драган Наумоски роден 26.07.1997г. во Охрид
14. Сашо Раде Шопоски роден 18.06.1997г. во Скопје
15. Андреј Дикрем Кудијан роден 04.09.1997г. во Скопје
16. Кристијан Александар Стојменов роден 14.09.1997г. во Скопје
17. Кристијан Слободан Ацковски роден 15.02.1998г. во Скопје
18. Дарко Горан Андонов роден 12.07.1997г. во Скопје
19. Фатјон Рабије Ибраими роден 09.06.1998г. во Скопје
20. Кристијан Тони Николовски роден 20.07.1997г. во Скопје
21. Бунјамин Селвер Амети роден 10.05.1997г. во Скопје
22. Бленди Фанол Садику роден 01.02.1998г. во Скопје
23. Филип Здравко Крстевски роден 27.07.1997г. во Скопје
24. Филип Здравко Гичевски роден 07.04.1998г. во Скопје
25. Стефан Драган Јефтоски роден 02.09.1997г. во Скопје
26. Давор Дејан Здравковски роден 03.02.1998г. во Скопје
27. Сабахудин Мехмед Аломеровиќ роден 26.09.1997г. во Скопје
28. Теодор Тодор Терзиев роден 20.05.1998г. во Скопје
29. Слободан Томе Боцевски роден 05.11.1997г. во Скопје
30. Аријон Беџет Јагодини роден 05.01.1998г. во Кичево
31. Дарко Бобан Додевски роден 21.03.1998г. во Скопје
32. Ристо Тони Јанков роден  05.09.1998г. во Скопје
33. Ѓорѓи Ване Памуковски роден 19.06.1999г. во Струмица
34. Блажо Марјан Стојанов роден 30.04.1998г. во Скопје
35. Филип Јонче Стојчевски роден 04.02.1999г. во Скопје
36. Љавдрим Мемед Салихаси роден 09.02.1999г. во Скопје
37. Васко Зоран Трајков роден 16.01.1999г. во Струмица
38. Даниел Дејан Боневски роден 16.09.1998г. во Скопје
39. Филип Благој Трајчевски роден 08.09.1998г. во Скопје
40. Кирил Тони Ристовски роден 28.01.1999г. во Скопје
41. Антонио Марјан Митрев роден 21.01.1999г. во Скопје
42. Алпај Еркан Јусуф роден 26.03.1998г. во Куманово
43. Игор Панче Испиров роден 22.07.1998г. во Струмица
44. Дарко Зоран Трајановски роден 17.01.1999г. во Скопје
45. Михаил Стојан Маневски роден 25.02.1999г. во Штип
46. Борјан Милорад Панчевски роден 10.10.1998г. во Скопје
47. Андреј Сашо Петковски роден 01.07.1998г. во Скопје
48. Агон Ќемал Хани роден 06.04.1998г. во Струмица
49. Христијан Ацо Делевски роден 06.01.1999г. во Штип
50. Робертино Слаѓан Илиевски роден 03.04.1998г. во Злетово
51. Бехар Исак Рамадани роден 22.06.1998г. во Скопје
52. Филип Зоран Таневски роден 02.01.1999г. во Скопје
53. Зуди Самет Хајредини роден 28.05.1998г. во Скопје
54. Петар Марјан Петревски роден 20.12.1998г. во Скопје
55. Трајче Ѓоко Атанасов роден 28.08.1998г. во Кавадарци
56. Христијан Иванчо Јовановски роден 09.01.1999г. во Скопје
57. Филип Марјан Атанасов роден 10.04.1999г. во Струмица

 

Кошарка

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

58. Ранко Миодраг Мамузиќ роден 30.01.1998г. во Кавадарци
59. Мики Сашо Димитриевски роден 30.05.1998г. во Скопје
60. Стефан Мире Милески роден 23.01.1998г. во Скопје
61. Ангела Горан Ставрова роден 13.11.1997г. во Кавадарци
62. Стефан Ацо Трајчевски роден 29.12.1997г. во Скопје
63. Дарко Трајчо Гоцевски роден 07.11.1997г. во Штип
64. Мартина Горан Поповска роден 05.06.1997г. во Битола
65. Кристијан Влатко Саздановски роден 01.07.1997г. во Скопје
66. Стефан Тони Стевананџија роден 01.05.1997г. во Прилеп
67. Давид Сашо Пецалевски роден 28.06.1997г. во Скопје
68. Блажо Зоран Митков роден 27.06.1997г. во Кавадарци
69. Еркам Халил Исмаили роден 23.03.1998г. во Скопје
70. Стефан Жарко Станоески роден 15.02.1998г. во Скопје
71. Димитар Илија Пандев роден 09.10.1997г. во Струмица
72. Христијан Сашо Неделковски роден 17.06.1997г. во Скопје
73. Кети Стојче Лазаревска роден 15.06.1997г. во Велес
74. Оливер Тони Тасков роден 08.05.1997г. во Велес
75. Петар Васко Лозановски роден 12.07.1997г. во Велес
76. Методија Горан Доневски роден 29.07.1997г. во Скопје
77. Милена Радослав Илиевска роден 22.08.1997г. во Пробиштип
78. Михајло Владимир Митев роден 30.08.1997г. во Штип
79. Михаил Благојче Христоски роден 22.10.1998г. во Прилеп
80. Христијан Ацо Стојаноски роден 21.12.1998г. во Охрид
81. Александар Ристе Јовановски роден 04.10.1998г. во Битола
82. Никола Панче Кицев роден 06.04.1998г. во Кавадарци
83. Ѓорѓи Тони Шалев роден 03.10.1998г. во Кавадарци
84. Димитар Јорданчо Манев роден 04.12.1998г. во Кочани
85. Јани Мијалчо Михајлов роден 13.09.1998г. во Кочани
86. Дарко Марјан Николовски роден 17.03.1998г. во Куманово
87. Марко Марјан Јаневски роден 22.03.1998г. во Куманово
88. Георги Орце Ристовски роден 16.11.1998г. во Скопје
89. Давид Виктор Тофиловски роден 19.05.1999г. во Тетово
90. Бојан Горан Ѓорѓиевски роден 05.05.1998г. во Скопје
91. Борис Ѓорѓи Вчков роден 11.07.1998г. во Скопје
92. Илија Сашо Колев роден 18.03.1999г. во Скопје
93. Леонид Симо Тодоровски роден 05.11.1998г. во Скопје
94. Виктор Игор Кузмановски роден 06.09.1998г. во Скопје
95. Христијан Пеце Павловски роден 24.06.1998г. во Скопје
96. Алтин Блерим Рушити роден 19.04.1999г. во Скопје
97. Ѓорѓи Диме Мицев роден 28.09.1998г. во Кавадарци
98. Емилија Зоран Мустеникова роден 11.06.1998г. во Кавадарци
99. Софија Златко Стоева роден 10.02.1999г. во Кавадарци
100. Цветанка Драган Христова роден 07.10.1998г. во Неготино
101. Јована Благој Стојанова роден 19.01.1999г. во Штип
102. Јована Властимир Јовановска роден 29.04.1998г. во Пробиштип
103. Марија Стојан Антиќ роден 16.08.1998г. во Кратово
104. Сања Драгољуб Адамовска роден 04.07.1998г. во Гостивар
105. Моника Орце Николовска роден 26.05.1999г. во Скопје
106. Ирина Драги Турмакоска роден 09.08.1998г. во Скопје
107. Пантелија Златко Стоева роден 10.02.1999г. во Кавадарци
108. Рафаела Бобан Рафајловска роден 20.11.1998г. во Гостивар
109. Цветанка Јовица Крстевска роден 13.10.1998г. во Кавадарци

 

 

 

Ракомет

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

110. Никола Милош Димитриевски роден 12.06.1998г. во Куманово
111. Констанстин Орце Шулески роден 03.06.1998г. во Струга
112. Марио Благоја Танкоски роден 28.08.1998г. Струга
113. Томче Боге Стојановски роден 30.09.1998г. во Скопје
114. Томислав Саша Јагуриновски роден 19.08.1998г. во Скопје
115. Александар Деан Саздовски роден 08.08.1998г. во Велес
116. Кирил Јован Николовски роден 22.07.1998г. во Скопје
117. Никола Боге Стојановски роден 30.09.1998г. во Скопје
118. Бојан Љупчо Јованоски роден 20.03.1998г. во Прилеп
119. Љупчо Сашко Давчев роден 22.05.1999г. во Велес
120. Петар Сашко Василев роден 15.08.1998г. во Штип
121. Мартин Мишко Беличевски роден 22.07.1999г. во Битола
122. Стефан Златко Апостоловски роден 25.06.1998г. во Битола
123. Алија Шајсмаил Амзоски роден 31.10.1998г. во Прилеп
124. Кристијан Саше Лазов роден 02.06.1998г. во Штип
125. Бојан Тони Краљевски роден 02.06.1998г. во Скопје
126. Марио Зоран Гичев роден 04.11.1998г. во Штип
127. Дарио Тони Јорданов роден 27.03.1999г. во Штип
128. Никола Васко Палковски роден 16.12.1998г. во Скопје
129. Филип Звонко Арсеновски роден 30.07.1998г. во Скопје
130. Антонио Јовица Николовски роден 16.06.1998г. во Скопје
131. Дејан Љупчо Лазароски роден 14.07.1998г. во Струга
132. Илија Зоран Трпевски роден 16.09.1998г. во Скопје
133. Димитар Никола Митев роден 06.08.1998г. во Радовиш
134. Леонида Радомир Гичевска роден 26.06.1998г. во Св. Николе
135. Ива Данчо Божиноска роден 21.01.1999г. во Скопје
136. Анастасија Марјанчо Николовска роден 12.08.1998г. во Скопје
137. Ања Ангел Велкова роден 26.12.1998г. во Скопје
138. Тиана Тони Лазаревска роден 12.05.1998г. во Скопје
139. Николина Танас Мартиновска роден 07.06.1998г. во Скопје
140. Христина Танас Мартиновска роден 07.06.1998г. во Скопје
141. Вероника Наумче Домазетоска роден 13.12.1998г. во Струга
142. Марија Борче Гајиќ роден 24.09.1998г. во Струга
143. Пена Александар Граматова роден 03.02.1999г. во Велес
144. Габриела Тони Костадиновска роден 11.04.1999г. во Скопје
145. Марија Дарко Тошевска роден 10.09.1998г. во Скопје
146. Сандра Љупчо Стамова роден 24.12.1998г. во Скопје
147. Анисија Љубомир Симеоновска роден 02.10.1998г. во Скопје
148. Марија Величе Кајмаковска роден 14.04.1999г. во Струга
149. Нина Дејан Ладева роден 14.12.1998г. во Св. Николе
150. Ангела Горан Ангеловска роден 23.07.1998г. во Скопје
151. Јасмина Јовица Стојковиќ роден 13.09.1998г. во Скопје
152. Анастасија Зоран Милевска роден 24.04.1999г. во Битола
153. Мурат Есад Куртановиќ роден 01.01.1998г. во Скопје
154. Мартин Стојан Димов роден 02.12.1997г. во Скопје
155. Филип Богољуб Шиклевски роден 21.07.1997г. во Битола
156. Дамјан Синиша Цветковски роден 12.01.1997г. во Куманово
157. Мартин Душан Стојменовски роден 13.03.1997г. во Делчево
158. Антонио Јонче Степановски роден 31.01.998г. во Битола
159. Горазд Кире Станкоски роден 27.06.1997г. во Прилеп
160. Благој Стојанче Саздовски роден 28.03.1998г. во Велес
161. Филип Ненад Пешевски роден 13.11.1997г. во Куманово
162. Никола Бени Наумовски роден 02.06.1997г. во Ресен
163. Александар Игор Мирчев роден 30.07.1997г. во Битола
164. Христијан Златко Јовески роден 10.06.1997г. во Прилеп
165. Горан Звонко Јованоски роден 29.03.1998г. во Битола
166. Антонио Зоран Јаневски роден 06.07.1997г. во Велес
167. Филип Димче Зоксимовски роден 21.09.1997г. во Гостивар
168. Виктор Гоце Ангеловски роден 24.12.1997г. во Скопје
169. Тоше Тони Анастасовски роден 11.10.1997г. во Скопје
170. Дамјан Горан Трајковски роден 22.07.1997г. во Скопје
171. Кристијан Тони Анастасовски роден 12.04.1997г. во Скопје
172. Иван Љубомир Никодиновски роден 07.07.1997г. во Скопје
173. Филип Пеце Иванов роден 22.01.1997г. во Битола
174. Кристијан Ванчо Стојов роден 01.02.1998г. во Скопје
175. Филип Мишко Беличевски роден 12.10.1997г. во Битола
176. Никола Зоран Димитров роден 26.05.1997г. во Битола
177. Мартин Никола Николовски роден 24.05.1997г. во Кавадарци
178. Тамара Оливер Стаменовска роден 16.02.1998г. во Св. Николе
179. Катерина Виктор Димова роден 30.11.1997г. во Св. Николе
180. Сања Илчо Здравкова роден 09.10.1997г. во Штип
181. Кети Јовче Стојчевска роден 09.01.1997г. во Мак. Каменица
182. Теодора Дарко Николовска роден 19.05.1997г. во Велес
183. Софија Благоја Корева роден 30.01.1999г. Скопје
184. Гордана Горанче Давиткова роден 08.01.1998г. во Скопје
185. Јована Илчо Владева роден 19.01.1998г. во Скопје
186. Тина Горан Тодоровска роден 10.05.1999г. во Скопје
187. Љупка Сашо Петковска роден 06.10.1997г. во Скопје
188. Катерина Тоде Тоневска роден 15.07.1999г. во Скопје
189. Габриела Леонардо Џини роден 24.03.1999г. во Скопје
190. Андријана Горан Василевска роден 16.01.1998г. во Скопје
191. Ивана Горан Наумоска роден 05.07.1997г. во Прилеп
192. Ивана Пеце Ѓорѓиоска роден 03.09.1997г. во Прилеп
193. Јулија Блажо Постоловска роден 08.10.1997г. во Делчево
194. Николина Драгослав Крстаноска роден 18.12.1997г. во Струга

 

Одбојка

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

195. Марија Василчо Ричлиева роден 19.06.1996г. во Струмица
196. Елена Илија Пандева роден 19.11.1995г. во Струмица
197. Матеа Драган Кофилоска роден 15.03.1994г. во Скопје
198. Ивана Горан Јанкова роден 07.02.1995г. во Скопје
199. Тамара Борис Чуприна роден 05.07.1996г. во Тетово
200. Борислава Боце Мирчевска роден 27.02.1996г. во Тетово
201. Еми Љупчо Велкоска роден 02.03.1997г. во Скопје
202. Драгана Златко Зафировска роден 09.05.1996г. во Тетово
203. Моника Горан Јаневиќ роден 12.03.1997г. во Скопје
204. Ивана Влатко Пејовска роден 04.09.1996г. во Скопје
205. Славе Драган Наков роден 25.08.1994г. во Струмица
206. Филип Блажо Маџунков роден 18.03.1996г. во Струмица
207. Ефтим Илија Ричлиев роден 22.07.1995г. во Струмица
208. Александар Никола Стојчески роден 03.01.1994г. во Прилеп
209. Оливер Мики Гажоски роден 08.08.1994г. во Прилеп
210. Методија Марјанчо Басароски роден 17.10.1993г. во Прилеп
211. Мартин Миле Стоиловски роден 03.04.1994г. во Штип
212. Дарко Васо Ангеловски роден 04.02.1994г. во Скопје
213. Тодор Ванче Санев роден 21.09.1996г. во Штип

 

Ватерполо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

214. Илина Владимир Димовска роден 28.02.1995г. во Скопје

 

Олимписки спортови – Индивидуални спортови

Атлетика

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

215. Ристе Драган Пандев роден 25.01.1994г. во Струмица
216. Дрита Аднан Исљами роден 01.08.1996г. во Скопје
217. Валбона Шериф Селими роден 07.05.1994г. во Скопје
218. Ангела Сашо Секулоска роден 23.10.1995г. во Охрид
219. Сермедие Муарем Латифова роден 07.10.1995г. во Велес
220. Никола Горан Зарковски роден 15.09.1994г. во Куманово
221. Бујар Исак Беќири роден 20.06.1994г. во тетово
222. Марија Ацо Цветаноска роден 30.07.1994г. во Кичево
223. Марија Магдалена Василевска роден 20.09.1994г. во Скопје
224. Матеја Бобан Ефремовска роден 06.01.1996г. во Куманово

 

Бокс

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

225. Хајдин Нијази Ферати роден24.02.1995г. во Скопје
226. Горјан Томе Србиновски роден23.07.1995г. во Битола
227. Висар Ружди Јахии роден20.06.1996г. во Скопје
228. Љуљзим Фатиме Исмаили роден22.05.1997г. во Тетово
229. Метин Инан Јашаров роден14.05.1998г. во Штип

 

Борење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

230. Мехмет Сефер Мустафа роден 01.10.1996г. во Скопје
231. Раиф Ејуп Камбери роден 07.07.1994г. во Скопје
232. Бехар Шеќери Махмути роден 21.12.1994г. во Френхен, СР Германија
233. Димитарче Кире Здравков роден 26.12.1994г. во Штип
234. Бесар Даут Ључи роден 13.01.1994г. во Скопје
235. Стефан Тони Никовски роден 09.06.1995г. во Штип
236. Елемедин Севдие Сејфулау роден 21.01.1998г. во Скопје
237. Адем Шефкет Адем роден 02.10.1995г. во Скопје
238. Ѓерче Ванчо Батевски роден 12.04.1996г. во Радовиш
239. Амир Хаки Реџепи роден 30.10.1996г. во Скопје

 

Кајак

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

240. Енис Али Небиовски роден 30.01.2000г. во Велес
241. Игор Димче Стефановски роден 19.12.1993г. во Велес
242. Стефан Горан Кочов роден 19.10.1997г. во Велес
243. Мартин Роберто Лазаровски роден 21.06.1996г. во Велес
244. Јован Никола Чакарески роден 23.07.1994г. во Струга
245. Јован Димитар Пендовски роден 27.12.1996г. во Охрид
246. Јованче Зоран Кимовски роден 03.10.1995г. во Велес
247. Александар Никола Златаров роден 17.04.1997г. во Велес
248. Димитар Зоран Велков роден 02.06.1998г. во Велес
249. Вили Ана Јорданов роден 03.09.1995г. во Велес
250. Христијан Маријан Тодоровски роден 06.01.1996г. во Скопје
251. Иван Миле Лајлушев роден 27.03.1994г. во Велес

 

Пливање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

252. Стефан Мицко Јанкуловски роден 26.12.1996г. во Скопје
253. Елена Киро Атанасовска роден 27.07.1995г. во Скопје
254. Ева Златко Барамачева роден 18.03.1997г. во Скопје
255. Марио Антонио Џуговски роден 08.03.1997г. во Скопје
256. Бошко Маријанчо Томовски роден 04.01.1997г. во Тетово
257. Давор Дарко Петровски роден 09.10.2000г. во Скопје
258. Јана Стефан Серафимовски роден 05.04.2000г. во Скопје
259. Андреј Зоран Ивановски роден 11.03.1998г. во Скопје

 

Скијање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

260. Марија Стерјо Колароска роден21.09.1997г. во Прилеп
261. Ставре Христо Јада роден 18.05.1998г. во Битола
262. Миланчо Благојче Крстески роден05.04.1998г. во Прилеп
263. Давид Илија Малинковски роден 05.06.1996г. во Скопје
264. Марјан Вен Нашоку роден20.07.1995г. во Битола
265. Виктор Гоце Петков роден 30.08.1999г. во Скопје

 

Спортско стрелаштво

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

266. Нина Емил Балабан роден02.11.1995г. во Охрид
267. Борјан Бобан Бранковски роден 15.12.1996г. во Скопје
268. Ѓорѓија Драган Петковски роден 08.01.1994г. во Скопје
269. Ана Иванчо Ивановска роден 23.03.1996г. во Битола
270. Верица Петар Гоџоска роден 17.06.1994г. во Охрид

 

Тенис

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

271. Бојан Сашо Јанкуловски роден 27.11.1998г. во Скопје
272. Драган Добри Думевски роден 12.04.1997г. во Битола
273. Ѓорѓи Јовче Поповски роден 20.02.1998г. во скопје
274. Елведин Неџад Пепиќ роден 18.02.1998г. во Скопје
275. Стојан Стојмир Стоајновски роден 15.09.1998г. во Охрид
276. Вероника Игор Џуклевска роден 04.08.1997г. во Скопје
277. Костадин Ристе Михајлов роден 18.12.1997г. во Штип
278. Бојан Влатко Плешков роден 22.10.1997г. во Штип
279. Елена Лазо Веселинова роден 15.12.1998г. во Швајцарија
280. Јосипа Ивица Шакиќ роден 06.09.1996г. во Сплит, Р Хрватска
281. Антонио Горанчо Атанасов роден 15.10.1998г. во Кочани
282. Марко Асен Дуковски роден 04.12.1998г. во Скопје

 

Бадминтон

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

283. Ведран Михајло Здравковски роден25.09.1997г. во Скопје
284. Дариа Диме Стефановска роден09.10.1997г. во Скопје
285. Теодора Зоран Филиповска роден  22.05.1998г. во Скопје
286. Васил Александар Пујовски роден12.12.1995г. во Скопје
287. Ина Горан Стефановска роден26.08.1997г. во Скопје
288. Деа Михајло Здравковска роден20.07.1997г. во Скопје
289. Симона Марјанчо Трајковска роден15.11.1994г. во Скопје
290. Марко Светозар Накиќ роден02.01.1994г. во Скопје
291. Ема Влатко Стефановска роден16.06.1995г. во Скопје
292. Сара Сашо Бојковска роден 24.04.2000г. во Скопје

 

Веслање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

293. Исабела Сотир Димовска роден 19.01.1997г. во Охрид
294. Анастазија Зоран Паскали роден 02.04.1998г. во Охрид
295. Сергеј Георги Миладинов роден 08.11.1996г. во Струга
296. Настасја Јовица Краљевска роден 20.04.1996г. во Струга
297. Јован Ристе Голабоски роден 19.01.1999г. во Охрид

 

Велосипедизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

298. Јован Александар Јованоски роден08.01.1996г. во Охрид
299. Никола Милорад Ѓукиќ роден25.08.1995г. во Куманово
300. Кристијан Тане Николов роден12.06.1997г. во Велес
301. Драган Петре Цветков роден25.06.1997г. во Велес
302. Денис Гоце Колевски роден05.10.1998г. во Куманово

 

Едрење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

303. Златко Кире Златески роден19.01.1994г. во Струга
304. Никола Антоние Чуркоски роден12.05.1998г. во Струга
305. Ердал Фарук Лушо роден24.01.1994г. во Струга
306. Игор Васо Каневче роден27.02.2000г. во Охрид
307. Иво Наум Илинчев роден  05.06.1999г. во Охрид

 

Коњички спорт

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

308. Дарио Слободан Гроздановски роден12.11.2001г. во Скопје
309. Дарио Жарко Милески роден22.08.1996г. во Скопје
310. Андреј Бранко Мишев роден20.02.1998г. во Скопје

 

Пинг понг

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

311. Амелиа Луциана Виорел Уце роден31.10.1993г. Р. Србија
312. Кристијан Јованче Станојковски роден29.12.1994г. во Кр. паланка
313. Марија Лазо Јованова роден29.08.1998г. во Кавадарци
314. Анета Љупчо Станковска роден26.11.1998г. во Скопје
315. Петар Зоран Костовски роден06.02.1998г. во Штип
316. Филип Игор Костадиновски роден14.02.1999г. во Кр. Паланка
317. Ангела Иле Стаменковска роден21.11.1998г. во Скопје
318. Сандра Зоран Андовска роден23.08.1996г. во Скопје
319. Игор Тодор Саздов роден04.11.1996г. во Штип
320. Давид Бобан Бирдевски роден22.07.1996г. во Куманово

 

Таеквондо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

321. Давид Славе Костадиноски роден11.04.1998г. во Скопје
322. Дарио Борче Ивановски роден15.05.1997г. во Скопје
323. Стефан Ненад Миленковски роден14.11.1997г. во Скопје
324. Дарко Љупчо Величковски роден12.06.1999г. во Скопје
325. Христијан Игор Спасовски роден14.09.2000г. во Скопје

 

Триатлон

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

326. Лука Сашо Гаревски роден08.01.1994г. во Скопје
327. Атанас Тодор Бајрактаров роден12.10.1994г. во Струмица
328. Стефан Илчо Стојановски роден23.01.1996г. во Скопје
329. Огнен Златимир Аревски роден08.10.1999г. во Скопје
330. Верица Зоран Митреска роден14.01.1998г. во Струга

 

Џудо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

331. Блерина Неџат Сефери роден08.07.1999г. во Тетово
332. Борче Пеце Ангелов роден01.05.1999г. во Битола
333. Берна Ерол Шерифовска роден07.12.1998г. во Скопје
334. Арбреша Зегљуљ Реџепи роден31.10.2000г. во Скопје
335. Владимир Звонко Стојаноски роден07.12.1995г. во Прилеп

 

Мечување

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

336. Војдан Љупчо Чадо-Тодоровски роден24.10.1995г. во Скопје
337. Давид Тони Илиески роден 08.04.1997г. во Скопје
338. Филип Горан Павлов роден 15.03.1997г. во Скопје

 

 

Спортска гимнастика

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

339. Христијан Тони Ќебаковски роден 24.04.2000г. во Битола
340. Ивана Зоран Јанкоска роден 23.10.1996г. во Прилеп
341. Стефани Костадин Спиркоска роден 07.03.2001г. во Прилеп
342. Андреа Стеванче Ангеловска роден 27.09.1997г. во Прилеп
343. Дино Дамир Бошњак роден 19.02.1994г. во Прилеп

 

Шах

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

344. Бојана Томислав Бејатовиќ роден15.11.1994г. во Скопје
345. Никола Бошко Николовски роден17.09.1998г. во Скопје
346. Тони Петар Лазов роден 12.05.2000г. во Неготино
347. Кренар Асип Таири роден 14.06.1996г. во Скопје
348. Драгана Љупчо Николовска роден 31.08.1996г. во Унгарија

 

Стреличарство

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

349. Маја Ангел Миланова роден30.05.1996г. во Скопје

 

Неолимписки спортови – Индивидуални спортови

Куглање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

350. Никола Менде Андоновски роден07.05.1995г. во Битола
351. Владимир Цане Колев роден21.06.1994г. во Битола
352. Мери Васе Јанева роден 13.01.1994г. во Струмица
353. Фросина Живко Стојановска роден 10.07.1994г. во Скопје

 

Карате

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

354. Виктор Орце Крстевски роден22.11.1995г. во Скопје
355. Маријана Златко Димоска роден03.05.1998г. во Прилеп
356. Моника Антонио Пендаровска роден07.05.1998г. во Скопје
357. Мишела Златко Димоска роден03.05.1998г. во Прилеп
358. Искра Димитар Каракашоска роден13.02.1997г. во Прилеп
359. Марија Димче Матракоска роден01.04.1994г. во Прилеп
360. Симона Бошко Заборска роден16.10.1994г. во Скопје
361. Филип Јоле Ѓурчиновски роден07.07.1994г. во Скопје
362. Симон Владимир Антиќ роден28.09.1993г. во Скопје
363. Јован Радослав Васиќ роден19.01.2001г. во Велес
364. Адил Суад Мехмед роден05.06.1997г. во Штип
365. Абдурахин Аљаудин Идриз роден11.06.2001г. во Скопје
366. Емануаел Глишо Ристевски роден02.02.1996г. во Скопје
367. Азиз Аднан Исмаил роден 09.05.1995г. во Скопје
368. Стефан Душан Костиќ роден 19.07.1998г. во Скопје

 

Традиционално карате

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

369. Виктор Слободан Давков роден07.12.1998г. во Скопје
370. Огнен Денис Тасески роден 26.03.1999г. во Скопје
371. Ернес Фаик Никочевиќ роден 05.10.1995г. во Скопје
372. Мила Горан Саздова роден 06.03.2002г. во Скопје
373. Ана Дејан Крстевска роден 20.09.2001г. во Скопје
374. Јелена Зоран Дробниќ роден 05.03.2003г. во Скопје
375. Јован Оливер Талевски роден 20.01.1998г. во Скопје
376. Иван Слободан Трајков роден 16.09.1995г. во Скопје

 

Кик бокс

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

377. Милан Сашо Кубин роден 19.06.1994г. во Скопје
378. Илир Џезаир Реџепи роден 23.02.2000г. во Тетово
379. Марија Тони Божиноска роден 23.08.1997г. во Скопје
380. Јован Душко Ивановски роден 26.09.1996г. во Скопје
381. Јусуф Мамер Ќамили роден 05.01.1996г. во Скопје
382. Мартин Дејан Саздов роден 30.09.1999г. во Скопје
383. Драгана Драган Атанасовска роден 09.11.1998г. во Скопје
384. Елена Љупчо Стојчевска роден 03.06.1995г. во Делчево
385. Стефан Драги Крстевски роден 30.07.1995г. во Делчево
386. Роберт Ѓорѓи Костовски роден 14.09.1999г. во Неготино

 

Воздухопловни спортови

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

387. Борјан Милан Јованоски роден 23.06.1995г. во Прилеп
388. Бојан Блаже Димески роден 13.09.1997г. во Прилеп
389. Дејан Коле Алексов роден 30.09.1995г. во Кавадарци

 

Планинарски спортови

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

390. Тоше Ангел Велев роден 17.05.1994г. во Велес

 

Спортски риболов

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

391. Христијан Александар Јовановски роден 05.07.1999г. во Велес
392. Стефан Зоран Трајковски роден 13.07.2000г. во Велес

 

Боди билдинг

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

393. Роза Тоде Димитриева роден 05.05.1994г. во Неготино

 

Пеливанско борење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

394. Јусуф Фадиљ Салиу роден 23.07.1997г. во Скопје
395. Билал Амет Османи роден 07.07.2005г. во Скопје
396. Ферит Сулиман Јунуз роден 06.06.1994г. во Радовиш
397. Јасир Фадил Асани роден 19.05.1995г. во Скопје
398. Алмир Сабедин Маревци роден 06.07.2002г. во Скопје

 

 

 

 

Кендо и иаидо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

399. Владимир Златко Кесковски роден 04.12.1994г. во Охрид
400. Матеј Марјан Ивановски роден 24.07.1996г. во Скопје

 

Сквош

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

401. Ева Звонко Херцег роден 29.12.1999г. во Скопје
402. Љупчо Коле Блажевски роден 28.05.1996г. во Скопје
403. Андреа Владимир Милошевски роден 25.11.1994г. СР Германија

 

Спортско качување

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

404. Ванчо Бранко Наунов роден 20.01.1995г. во Кочани
405. Мирјана Метотка Стојанова роден 28.11.1999г. во Штип
406. Виктор Владимир Трповски роден 30.01.2000г. во Скопје

 

Алпинизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

407. Јован Спасе Станишков роден 17.02.1999г. во Штип

 

Џиу Џица

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

408. Драган Влатко Двојаковски роден 30.06.1994г. во Штип
409. Андреј Димитар Димитров роден 17.01.2001г. во Скопје

 

 

 

Бразилска Џиу Џица

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

410. Александар Митко Заткоски роден 07.06.1994г. во Скопје

 

Спортски танц

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

411. Тодор Ефтим Стојанов роден 23.10.1999г. во Гевгелија
412. Марија Мартин Маленкова роден 11.10.2002г. во Скопје
413. Милена Стојанчо Крстевска роден 09.07.1998г. во Битола
414. Елена Благојче Димитровска роден 02.06.1996г. во Битола
415. Стефан Методија Ристески роден 29.04.1998г. во Прилеп
416. Ивона Роберт Нанческа роден 11.08.1999г. во Прилеп

 

Училишен спорт

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

417. Марко Горан Марковиќ роден 27.03.1995г. во Куманово
418. Дарко Горан Иванов роден 11.03.1995г. во Штип
419. Ана Сашо Михајовска роден 22.10.2000г. во Пробиштип
420. Кристијан Зоран Јордановски роден 17.01.1999г. во Велес
421. Игор Душко Јованов роден 22.08.1996г. во Струмица
422. Ана Драган Јованова роден 01.03.1998г. во Кочани
423. Методи Александар Ѓоргичков роден 25.09.1999г. во Радовиш
424. Христијан Илија Ангелески роден 09.03.1998г. во Прилеп
425. Елида Бујар Ибраини роден 19.09.2000г. во Тетово
426. Теодора Јован Митаноска роден 13.07.1995г. во Кичево
427. Иван Сашко Мицов роден 12.03.1999г. во Кавадарци
428. Виктор Блаже Ефремоски роден 21.10.1998г. во Гостивар
429. Матеја Борче Марковска роден 19.06.2001г. во Битола
430. Матеја Боби Делчева роден 11.02.2000г. во Скопје
431. Александар Душко Манасиевски роден 10.12.1995г. во Скопје
432. Шадије Исен Реџеп роден 15.10.1999г. во Скопје
433. Михаил Стевко Брзанов роден 04.09.1999г. во Скопје
434. Христина Мичо Петковска роден 27.06.1999г. во Скопје
435. Кристијан Велче Анчевски роден 25.03.1997г. во Скопје
436. Јована Зоран Шишковска роден 24.10.1996г. во Скопје
437. Христијан Гоце Ѓуровска роден 10.12.1997г. во Скопје
438. Антонио Љубиша Атанасовски роден 09.08.1998г. во Скопје
439. Мартин Сретен Анакиев роден 01.08.1999г. во Виница
440. Шукри Бавтијаров роден 24.02.2000г. во Скопје
441. Сербез Демиршах Рибаров роден 12.07.2001г. во Берово
442. Иле Зоранчо Петровски роден 13.04.1997г. во Битола
443. Владанка Аврамова роден 06.05.2002г. во Кавадарци
444. Петар Сотирак Јано роден 13.07.1997г. во Скопје
445. Ванчо Горан Темков роден 08.01.1996г. во Кавадарци
446. Андреј Љубомир Илиевски роден 23.06.1998г. во Скопје
447. Стефан Ристо Обреновиќ роден 21.01.1994г. во Лесковац, Р. Србија
448. Евита Аце Насевска роден 10.04.1997г. во Скопје
449. Моника Бојан Дукоска роден 06.11.1996г. во Скопје
450. Дејан Сашо Србиновски роден 03.02.1997г. во Скопје
451. Методиј Владо Бужаровски роден 24.05.2001г. во Скопје
452. Виктор Игор Ивановски роден 30.01.2000г. во Скопје
453. Мухамет Мухарем Хоти роден 08.06.1995г. во Скопје
454. Азем Неџат Хоти роден 05.07.1997г. во Скопје
455. Раид Сафет Реџепи роден 03.09.1998г. во Скопје
456. Кристијан Горан Миновски роден 09.06.2001г. во Прилеп
457. Марија Томе Бадаровска роден 16.10.1995г. во Скопје
458. Николче Благојче Силјановски роден 27.08.1996г. во Битола
459. Кристијан Кире Костадиновски роден 01.11.2001г. во Битола
460. Бојан Миле Јаневски роден 21..09.1996г. во Делчево
461. Јане Димитар Двојаковски роден 30.08.2000г. во Штип
462. Иван Благој Симоновски роден 22.01.2000г. во Битола