Спортска надеж 2015

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

1. Христијан Зоран Стевковски роден 27.02.1999г. во Скопје
2. Аздрен Џудет Мена роден 01.05.1999г. во Струга
3. Дејан Јован Маркоски роден 24.03.1999г. во Скопје
4. Филип Дејан Јовановски роден 10.02.1999г. во Тетово
5. Виктор Николче Ризанковски роден 29.05.2000г. во Битола
6. Алтин Шабан Сефо роден 27.05.2000г. во Скопје
7. Енсар Ќенан Љума роден 17.06.2000г. во Тетово
8. Кристијан Тихо Додевски роден 06.06.2000г. во Скопје
9. Донат Харун Алиу роден 09.02.2000г. во Тетово
10. Горјан Симеон Каркалашев-Трајковски роден 11.01.2000г. во Скопје
11. Есмин Шеќо Личина роден 20.03.1998г. во Скопје
12. Игор Миле Петков роден 17.03.1998г. во Струмица
13. Дарко Тоне Додев роден 16.01.1998г. во Неготино
14. Марио Васил Крстовски роден 03.04.1998г. во Кочани
15. Филип Саша Илиќ роден 26.01.1997г. во Скопје
16. Дарко Никола Дигаловски роден 19.01.1997г. во Скопје
17. Валентин Гоце Кочоски роден 01.03.1997г. во Охрид
18. Стефан Дејан Лазаревиќ роден 18.02.1997г. во Скопје
19. Матеј Милан Цветановски роден 18.08.1997г. во Скопје
20. Матеј Игор Андов роден 16.11.2001г. во Скопје
21. Иван Ѓорѓи Николов роден 17.02.2002г. во Штип
22. Методи Дарко Максимов роден 20.09.2002г. во Кочани
23. Христијан Дејан Георгиевски роден 12.04.2003г. во Скопје
24. Андреј Игор Бобевски роден 21.12.2004г. во Скопје
25. Јана Златко Чубриновска роден 12.02.1999г. во Скопје
26. Стефани Васко Скерлевска роден 30.03.1997г. во Битола
27. Бојку Неџип Шкипе роден 21.09.1997г. во Струга
28. Симона Ристе Крстановска роден 10.08.1997г. во Охрид
29. Елма Енес Шемшовиќ роден 04.02.1999г. во Велес
30. Улза Меџит Максути роден 08.07.1999г. во Струга
31. Стефан Виктор Георгиев роден 26.01.2002г. во Скопје
32. Марио Гоце костески роден 08.02.2002г. во Скопје
33. Гораст Александар Стојменов роден 26.06.2002г. во Скопје
34. Марио Мики Илиевски роден 24.04.2002г. во Скопје
35. Александар Владимир Божиновски роден 25.02.2003г. во Скопје

 

Кошарка

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

36. Адем Фахрудин Мекиќ роден 28.12.1995г. во Скопје
37. Андреј Емил Магдевски роден 14.01.1996г. во Скопје
38. Андреј Ненад Маслинко роден 20.05.1997г. во Скопје
39. Филип Драган Бакоч роден 02.05.1996г. во Скопје
40. Јетмир Насер Зекири роден 18.08.1996г. во Скопје
41. Ненад Саша Димитријевиќ роден 23.02.1998г. во Скопје
42. Димитар Илија Пандев роден 09.10.1997г. во Струмица
43. Оливер Антонио Двојаковски роден 26.01.1997г. во Берово
44. Елвис Елвир Хот роден 29.01.1998г. во Скопје
45. Ранко Миодраг Мамузиќ роден 30.01.1998г. во Неготино
46. Виктор Блаже Ефремовски роден 21.10.1998г. во Гостивар
47. Искра Дејан Андонова роден 16.08.1999г. во Скопје
48. Теодора Сашо Кузмановска роден 24.01.2000г. во Битола
49. Марта Вангел Толевска роден 05.04.1999г. во Скопје
50. Анамарија Ненад Шеќероска роден 22.09.2000г. во Струга
51. Снежана Крсте Серафимовска роден 21.06.2000г. во Гостивар
52. Јована Ѓоко Петрушевска роден 04.01.2000г. во Скопје
53. Бојан Сашко Јовановски роден 15.02.1999г. во Скопје
54. Благој Петранче Димитриев роден 23.07.2000г. во Скопје
55. Мартин Перица Ѓорѓиевски роден 24.02.1999г. во Куманово
56. Роберт Горан Стојанов роден 12.02.1999г. во Мак. Каменица
57. Христијан Зоран Радичевски роден 11.01.1999г. во Струга
58. Енис Владо Реџеп роден 15.04.1999г. во Скопје
59. Мартин Петар Трсунов роден 22.09.1999г. во Битола
60. Лука Драган Стојановски роден 04.02.2000г. во Скопје
61. Никола Ѓорѓе Шопов роден 27.06.1999г. во Скопје
62. Александар Игор Колевски роден 14.12.2000г. во Скопје
63. Ивона Љупчо Пејковска роден 16.11.1995г. во Скопје
64. Сандра Драган Лазаревска роден 09.09.1997г. во Скопје
65. Драгана Страшо Петковска роден 24.12.1997г. во Кр. Паланка
66. Мартин Ангел Шалев роден 09.03.1996г. во Штип
67. Ања Адмир Диздаревиќ роден 04.08.2000г. во Скопје
68. Тијана Горан Костеска роден 31.03.2000г. во Скопје
69. Ивона Љупчо Кочобашиовска роден 21.10.2000г. во Битола
70. Драган Лилјана Узуноски роден 23.09.1997г. во Струга

 

Ракомет

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

71. Филип Кочо Талески роден 28.03.1996г. во Крушево
72. Горан Илче Крстевски роден 29.03.1996г. во Ресен
73. Кристијан Никола Давитковски роден 20.08.1996г. во Скопје
74. Мартин Јовица Велковски роден 10.03.1997г. во Скопје
75. Никола Александар Даниловски роден 01.02.1997г. во Скопје
76. Мартин Војче Бошковски роден 25.01.1996г. во Скопје
77. Андреј Дубравко Маркудов роден 23.03.1996г. во Скопје
78. Бојан Дејан Блажевски роден 13.07.1997г. во Скопје
79. Тоше Лазе Ончев роден 27.12.1996г. во Велес
80. Никола Иван Кизиќ роден 12.07.1996г. во Скопје
81. Филип Сашо Кузмановски роден 03.07.1996г. во Битола
82. Никола Ристе Поповски роден 24.06.1996г. во Струга
83. Васка Илија Глигорјадис роден 20.07.1998г. во Скопје
84. Моника Горанчо Георгиевска роден 25.05.1999г. во Скопје
85. Сара Борче Стефановска роден 25.09.1998г. во Скопје
86. Вања Љупчо Ангеловска роден 03.11.1998г. во Скопје
87. Александра Драган Вељановска роден 28.11.1998г. во Скопје
88. Мери Кирил Арсениевска роден 08.07.1998г. во Делчево
89. Драгана Зоран Петковска роден 12.06.1996г. во Скопје
90. Симона Сашо Стојановска роден 20.03.1997г. во Скопје
91. Сара Васка Митова роден 05.10.1996г. во Скопје
92. Теодора Зоран Керамичиева роден 14.01.1996г. во Скопје
93. Сара Дејан Ристовска роден 09.09.1996г. во Скопје
94. Наташа Васко Нолевска роден 29.05.1996г. во Битола
95. Николина Слободан Бојаџиска роден 01.12.1996г. во Скопје
96. Ангела Методија Петровска роден 30.05.1996г. во Битола
97. Ангела Зоран Тодоровска роден 05.06.1996г. во Скопје
98. Стефанија Војо Мишевска роден 02.05.1996г. во Скопје
99. Зорица Марјан Михајлова роден 09.07.1996г. во Струмица
100. Матеја Сашо Серафимова роден 11.10.1996г. во Скопје
101. Теодора Славко Ципушева роден 01.09.1996г. во Скопје
102. Сања Љубиша Дабевска роден 04.03.1996г. во Гостивар
103. Марко Жарко Нелоски роден 06.06.1996г. во Струга
104. Виктор Владо Гроздановски роден 21.09.1997г. во Скопје
105. Тино Тони Крстановски роден 20.04.1996г. во Ресен

 

 

Одбојка

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

106. Еми Љупчо Веселкоска роден 02.03.1997г. во Скопје
107. Моника Горан Јаневиќ роден 12.03.1998г. во Скопје
108. Тамара Митко Стојанова роден 09.06.1997г. во Скопје
109. Тамара Игор Тасевска роден 22.07.1999г. во Скопје
110. Верица Мите Донева роден 22.06.2000г. во Гевгелија
111. Деа Игор Митева роден 15.04.1998г. во Скопје
112. Љиља Ненад Ковачевиќ роден 07.05.1999г. во Скопје
113. Душица Зоран Јанковиќ роден 15.04.1998г. во Скопје
114. Александра Љупчо Алексовска роден 22.04.1999г. во Скопје
115. Марија Лазо Паскова роден 27.07.2001г. во Штип
116. Моника Лазо Паскова роден 27.07.2001г. во Штип
117. Моника Сашо Ордева роден 31.12.1998г. во Штип
118. Софија Кирил Ричлиева роден 27.01.2000г. во Струмица
119. Марија Василчо Ричлиева роден 19.06.1996г. во Струмица
120. Ана Златко Павлоска роден 26.07.1996г. во Тетово
121. Филип Блажо Маџунков роден 18.03.1996г. во Струмица
122. Васе Борче Цикалов роден 18.09.1995г. во Струмица
123. Бојан Блажо Стојанов роден 28.08.1997г. во Струмица
124. Боре Ласте Миланов роден 16.01.1997г. во Струмица
125. Иван Борче Божинов роден 29.10.1996г. во Струмица
126. Стојан Митко Илиев роден 03.03.1999г. во Струмица
127. Никола Андрејчо Стојковски роден 11.121996г. во Штип
128. Филип Коста Сотировски роден 29.05.1999г. во Прилеп
129. Миле Мирко Стоилков роден 13.09.1999г. во Струмица
130. Александар Никола Стојчески роден 03.01.1996г. во Прилеп
131. Филип Миле Николовски роден 09.11.1997г. во Штип
132. Мартин Гоце Јовановски роден 04.10.1996г. во Штип
133. Стефан Ванчо Санев роден 21.11.1999г. во Штип
134. Стефан Зоранче Алексов роден 05.08.1996г. во Штип
135. Дамјан Панче Јовановски роден 29.12.1996г. во Штип
136. Марио Ванчо Бангиев роден 02.10.1998г. во Штип
137. Дарко Ванчо Тошиќ роден 08.06.1999г. во Штип
138. Ивана Златко Пејовска роден 04.09.1996г. во Тетово
139. Марија Тони Димитриевска роден 09.10.2002г. во Скопје
140. Никола Чедомир Митевски роден 29.04.1996г. во Штип

 

Олимписки спортови – Индивидуални спортови

Атлетика

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

141. Дрита Аднан Исљами роден 01.08.1996г. во Скопје
142. Мартина Горан Мироска роден 24.06.1998г. во Охрид
143. Александар Горан Таневски роден 07.06.1997г. во Скопје
144. Славе Сашо Коевски роден 14.10.1997г. во Скопје
145. Здравко Зоте Богданоски роден 07.09.1996г. во Скопје
146. Анеса Џенан Ајдари роден 14.07.2001г. во Куманово
147. Никола Ангел Стојановиќ роден 06.02.1998г. во Куманово
148. Матеј Игор Милковски роден 20.10.1996г. во Скопје
149. Бесијана Фетах Мустафа роден 02.09.2000г. во Куманово
150. Ѓорѓе Сашо Илов роден 11.04.1999г. во Кавадарци

 

Борење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

151. Елмедин Севдие Сејфулау роден 21.01.1998г. во Скопје
152. Никола Сашо Петров роден 09.10.1996г. во Радовиш
153. Јусуф Насер Сахи роден 30.06.1996г. во Скопје
154. Амир Хаки Реџепи роден 30.10.1996г. во Скопје
155. Самир Хаки Реџепи роден 24.12.1997г. во Скопје
156. Кристијан Златко Крстев роден 05.04.1997г. во Радовиш
157. Риад Сафет Реџепи роден 09.10.1996г. во Скопје
158. Михаил Гордан Николов роден 09.10.1997г. во Штип
159. Фиданчо Славчо Јованов роден 12.08.1998г. во Радовиш
160. Васе Роберт Спасов роден 25.12.1997г. во Штип

 

Кајак

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

161. Александар Никола Златаров роден 17.04.1997г. во Велес
162. Енис Али Небиовски роден 30.01.2000г. во Велес
163. Виктор Трајче Миланов роден 24.10.1999г. во Велес
164. Џенгисџан Али Небиовски роден 31.12.2001г. во Велес
165. Христијан Стојанче Игнатов роден 21.02.2000г. во Велес
166. Александар Миланчо Дамјанов роден 01.02.1998г. во Велес
167. Мартин Сашко Мазнев роден 11.08.2001г. во Велес
168. Стефан Жаклина Андреев роден 14.09.1996г. во Скопје
169. Никола Зоран Џутески роден 18.12.1996г. во Струга
170. Јован Димитри Пендовски роден 27.12.1996г. во Охрид
171. Љупчо Антонио Бојаџиев роден 20.03.1999г. во Охрид
172. Клаудио Драган Атанасовски роден 09.09.1997г. во Струга
173. Владимир Величе Вељаноски роден 28.05.1998г. во Охрид
174. Павел Голупка Исиров роден 05.05.2000г. во Скопје
175. Марко Никола Велковски роден 21.01.2002г. во Скопје

 

 

Пливање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

176. Стефан Мице Јанкуловски роден 26.12.1996г. во Скопје
177. Јаков Горан Јованов роден 08.03.1996г. во Скопје
178. Љупчо Благочје Ангеловски роден 27.02.1997г. во Скопје
179. Виктор Игор Смилевски роден 07.08.1997г. во Скопје
180. Андреј Саша Соколовски роден 02.08.1998г. во Скопје
181. Никола Бранко Василевски роден 26.12.1999г. во Скопје
182. Ана Александар Јаневска роден 13.08.2002г. во Скопје
183. Марко Тихомир Бејатовиќ роден 16.07.1998г. во Скопје
184. Сандра Бошко Иванова роден 09.02.1996г. во Скопје
185. Бошко Марјан Томовски роден 04.01.1997г. во Тетово
186. Давор Дарко Петровски роден 09.10.2000г. во Скопје
187. Мартин Сашо Тодоровски роден 07.03.1999г. во Битола
188. Ведран Сашо Марковски роден 16.08.1997г. во Скопје
189. Иван Благоја Симоновски роден 22.01.2000г. во Битола
190. Ана Марија Славе Пејчиновска роден 21.10.2002г. во Скопје
191. Александра Димитар Самоиловска роден 04.02.2000г. во Скопје
192. Бранимир Игор Ивановски роден 17.07.2000г. во Скопје
193. Марио Антонио Џуговски роден 08.03.1997г. во Скопје
194. Јана Стефан Серафимовска роден 05.04.2000г. во Скопје
195. Матеј Игор Цветановски роден 24.03.2001г. во Скопје

 

Скијање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

196. Ставрус Христо Јада роден  18.05.1998г. во Крушево
197. Миланчо Благојче Крстески роден 05.04.1998г. во Крушево
198. Велче Димче Милошески роден 27.10.1996г. во Крушево
199. Виктор Гоце Петков роден 30.08.1999г. во Гостивар
200. Воислав Новица Синадиновски роден 06.04.2000г. во Гостивар
201. Лидија Наум Синадиновска роден 09.10.2000г. во Битола
202. Марија Стерјо Колароска роден 21.09.1997г. во Прилеп
203. Ема Владимир Петровска роден 04.04.2002г. во Тетово
204. Марио Перо Куртески роден 29.10.1999г. во Крушево
205. Мирко Бранислав Лазаревски роден 31.03.2003г. во Скопје

 

Спортско стрелаштво

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

206. Нина Емил Балабан роден  02.11.1995г. во Охрид
207. Ана Иванчо Ивановска роден 23.03.1996г. во Битола
208. Борјан Бобан Бранковски роден 15.12.1996г. во Скопје
209. Јана Горан Маркоска роден 28.12.1998г. во Охрид
210. Стефани Димитрија Ефтимовска роден 21.05.2002г. во Охрид
211. Ангела Љупчо Алексовска роден 16.09.1996г. во Охрид
212. Викторија Сашо Тренческа роден 22.05.2000г. во Прилеп
213. Стефанија Орце Андоновска роден 05.12.2000г. во Велес
214. Бојан Никола Симичиев роден 14.08.2000г. во Скопје
215. Кире Сашко Богев роден 23.01.2004г. Кавадарци

 

Тенис

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

216. Горазд Горан Србљак роден 24.08.1997г. во Скопје
217. Катарина Дејан Маринковиќ роден 06.05.1999г. во Скопје
218. Дарија Митко Кржовска роден 18.04.2001г. во Скопје
219. Михаил Методија Кусески роден 16.03.2000г. во Прилеп
220. Давид Антонио Мицевски роден 17.12.1996г. во Скопје
221. Ѓорѓи Сашо Јанкуловски роден 26.02.2002г. во Скопје
222. Ана Горан Ристевска роден 06.08.2002г. во Скопје
223. Елена Антонио Јанкуловска роден 05.02.2001г. во Охрид
224. Нора Драган Христовска роден 27.12.2000г. во Скопје
225. Ведран Предраг Радоњанин роден 20.09.2002г. во Скопје
226. Мина Миодраг Даскаловиќ роден 11.06.2002г. во Скопје
227. Берк Онур Бугариќ роден 24.07.2003г. во Скопје
228. Стефанија Марјан Кировска роден 09.01.2004г. во Скопје
229. Борис Влатко Мркев роден 22.01.2004г. во Скопје
230. Јана Божидар Стојанова роден 27.02.2005г. во Скопје

 

Бадминтон

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

231. Васил Александар Пујовски роден  12.12.1995г. во Скопје
232. Ина Горан Стефановска роден  26.08.1997г. во Скопје
233. Дариа Диме Стефановска роден  09.10.1997г. во Скопје
234. Петар Сашо Живковски роден 10.02.2000г. во Скопје
235. Сара Сашо Бојковска роден 24.04.2000г. во Скопје
236. Ива Влатко Стефановска роден 23.05.2002г. во Скопје
237. Јована Миливое Крстиќ роден 20.01.2000г. во Скопје
238. Филип Тони Лесански роден 30.12.1996г. во Виница
239. Леонид Јован Стојанов роден 11.01.2002г. во Скопје
240. Атанасија Тони Лесански роден 13.03.2001г. во Виница
241. Марко Александар Трпчевски роден 18.03.2004г. во Скопје
242. Миа Зоран Николовска роден 19.05.2004г. во Скопје

 

Пинг понг

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

243. Петар Зоран Костовски роден 06.02.1998г. во Штип
244. Анета Љупчо Станковска роден  26.11.1998г. во Скопје
245. Методиј Владо Бужаровски роден 24.05.2001г. во Скопје
246. Ива Зоран Димитриевска роден 27.09.2001г. во Куманово
247. Филип Игор Костадиновски роден 14.02.1999г. во Кр. Паланка
248. Ангела Иле Стаменковска роден 21.11.1998г. во Скопје
249. Александар Златко Рикалоски роден 10.05.2000г. во Прилеп
250. Добринка Зоранчо Сотирова роден 04.11.2001г. во Кавадарци
251. Марин Жак Глигоров роден 05.11.1998г. во Скопје
252. Марија Лазо Јованова роден  29.08.1998г. во Кавадарци

 

Спорт за лица со телесен индалидитет

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

253. Алпај Едис Аљоски роден 27.12.2001г. во Скопје
254. Кристијан Никола Божиновски роден 18.03.2001г. во Скопје
255. Давид Миле Блажевски роден 10.07.1998г. во Скопје
256. Вера Зоран Апостоловска роден 14.03.2001г. во Скопје
257. Игорче Роберт Постолов роден 02.03.1996г. во Кочани
258. Филип Марија Арсов роден 23.11.2002г. во Прилеп
259. Самир Алмедина Халим роден 16.06.1997г. во Скопје
260. Тале Боре Стаменковски роден 15.03.2002г. во Велес
261. Стефанија Блажо Петрова роден 30.08.1999г. во Неготино
262. Блаже Тоде Зафиров роден 20.05.2002г. во Неготино

 

Џудо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

263. Берна Ерол Шерифовска роден 07.12.1998г. во Скопје
264. Наталија Зоран Динова роден 12.12.2000г. во Скопје
265. Садик Реџеп Касамовски роден 23.02.1998г. во Велес
266. Борче Пеце Ангелов роден 01.05.1999г. во Битола
267. Анастасија Златко Качаниклиќ роден 17.03.1999г. во Скопје
268. Барбара Тони Башевска роден 25.09.1997г. во Прилеп
269. Арбреша Зегљуљ Реџепи роден 31.10.2000г. во Скопје
270. Артан Мујадин Рушити роден 12.01.1998г. во Скопје
271. Магдалена Саша Бојаџиска роден 20.06.1998г. во Скопје
272. Амра Адем Фејзула роден 27.07.1998г. во Скопје

 

 

 

Велосипедизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

273. Денис Гоце Колевски роден 05.10.1998г. во Куманово
274. Катерина Владимир  Николовска роден  04.08.1999г. во Скопје
275. Кристијан Сашко Ванчевски роден  20.09.1999г. во Велес
276. Даниел Љупчо Мојсоски роден 31.05.2001г. во Кичево
277. Виктор Сашко Ванчевски роден 17.03.2002г. во Велес
278. Драган Тошо Јованов роден 17.11.1999г. во Радовиш
279. Драган Петре Цветков роден 25.06.1997г. во Велес
280. Кристијан Тане Николов роден 12.06.1997г. во Велес
281. Влатко Сашко Рабаџиски роден 09.09.1997г. во Радовиш
282. Марио Марјан Петровски роден 21.07.1998г. во Куманово
283. Лука Сашо Димитријоски роден 15.05.2004г. во Кичево
284. Филип Васко Петрески роден 15.08.1997г. во Скопје

 

Триатлон

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

285. Цветко Раде Митревски роден  31.05.1999г. во Струга
286. Верица Зоран Митреска роден  14.01.1998г. во Струга
287. Давид Милче Мијалов роден 06.02.2003г. во Радовиш
288. Бојан Бобан Ѓорѓиеска роден 11.04.2002г. во Струга
289. Димитар Кирчо Јованоски роден 06.10.2003г. во Струга

 

Едрење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

290. Никола Антоние Чуркоски роден 12.05.1998г. во Струга
291. Јана Јово Гаџовска роден 06.08.2002г. во Охрид
292. Огнен Зоран Секулоски роден 24.07.2002г. во Охрид
293. Стефан Кирил Негриески роден 09.06.2003г. во Струга
294. Илија Вилије Јовчески роден 18.11.2001г. во Струга

 

Шах

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

295. Никола Бошко Николовски роден  17.09.1998г. во Скопје
296. Тони Петар Лазов роден 12.05.2000г. во Неготино
297. Александар Павле Константинов роден 11.05.1998г. во Скопје
298. Драгана Драган Николовска роден 31.08.1996г. во Белград Р Србија
299. Ивана Христофор Манова роден 13.06.2001г. во Скопје
300. Филип Александар Михов роден 21.04.2000г. во Штип
301. Ристе Стефан Јовчев роден 02.05.2000г. во Скопје
302. Симона Сашко Лакинска роден 26.04.1999г. во Скопје
303. Кристијан Стево Велковски роден 28.04.2003г. во Скопје
304. Коста Ѓеорѓи Пеев роден 04.06.1997г. во Скопје

 

Мечување

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

305. Давид Тони Илиески роден 08.04.1997г. во Скопје
306. Андреј Александар Стојковски роден 17.06.2002г. во Скопје
307. Марко Ѓорѓи Божинов роден 25.09.2000г. во Скопје
308. Војдан Љупчо Чадо Тодоровски роден 24.10.1995г. во Скопје
309. Филип Горан Павлов роден 15.03.1997г. во Скопје

 

Веслање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

310. Викторија Стојан Постолоска роден 07.11.2000г. во Струга
311. Петар Владо Павлоски роден 04.10.1998г. во Охрид
312. Ева Марјан Попоска роден 05.05.2001г. во Струга
313. Анестазија Зоран Паскали роден 02.04.1998г. во Охрид
314. Климент Томе Трајчески роден 23.07.2000г. во Охрид

 

Коњички спорт

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

315. Марија Ахим Мор роден 07.12.1998г. во Скопје
316. Дарио Жарко Милески роден 22.08.1996г. во Скопје
317. Хасан Енвер Аметовски роден 28.07.1998г. во Скопје
318. Андреј Бранко Мишев роден 20.02.1998г. во Скопје
319. Ангела Владимир Поповска роден 12.08.1999г. во Скопје

 

Таеквондо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

320. Дејан Јонче Георгиевски роден 08.05.1999г. во Скопје
321. Филип Милена Додевски роден 17.01.2000г. во Скопје
322. Ива Блаже Поповска роден 22.10.2001г. во Скопје
323. Христијан Игор Спасовски роден 14.09.2000г. во Скопје
324. Сара Аце Раевска роден 19.02.2001г. во Скопје
325. Филип Влатко Блиџов роден 15.09.1999г. во Скопје
326. Адријан Ертуџ Веселовски роден 10.07.1998г. во Скопје
327. Ивона Сашко Давиткова роден 09.07.2001г. во Скопје
328. Бојан Владо Цветановски роден 28.08.1999г. во Скопје
329. Марко Дарко Аврамовски роден 12.11.2002г. во Скопје
330. Дарко Лидија Тарцуговски роден 28.10.2001г. во Скопје
331. Стефан Петре Младеновски роден 11.09.2002г. во Скопје

 

Неолимписки спортови – Индивидуални спортови

Куглање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

332. Драгана Митко Гаврилова роден 07.05.1998г. во Скопје
333. Ристо Митко Гаврилова роден 13.04.1997г. во Скопје

 

Карате

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

334. Маријана Златко Димоска роден  03.05.1998г. во Прилеп
335. Петар Бошко Заборски роден 20.09.1997г. во Скопје
336. Мишела Златко Димоска роден  03.05.1998г. во Прилеп
337. Моника Антонио Пендаровска роден 07.05.1998г. во Скопје
338. Вероника Срѓан Костовска роден 07.09.1999г. во Скопје
339. Искра Димитар Каракашоска роден  13.02.1997г. во Прилеп
340. Емануел Глигор Ристевски роден 02.02.1996г. во Скопје
341. Мартин Душан Стојменов роден 14.06.1996г. во Кочани
342. Ферри Џемаил Исиќ роден 02.03.1997г. во Скопје
343. Андреј Валентин Ристески роден 01.07.1998г. во Прилеп
344. Христина Свето Ристиќ роден 13.12.1997г. во Скопје
345. Виктор Орце Крстевски роден 22.11.1995г. во Скопје
346. Роберто Боби Ацковски роден 01.02.2000г. во Скопје
347. Абдурахин Аљаудин Идриз роден 11.06.2001г. во Скопје
348. Јован Радослав Васиќ роден 19.01.2001г. во Велес
349. Давид Зоран Петков роден 13.11.1997г. во Скопје
350. Адил Суад Мехмед роден 05.06.1997г. во Скопје
351. Петар Боге Спасеновски роден 02.04.1998г. во Скопје
352. Емилија Срѓан Јањиќ роден 02.12.1999г. во Скопје
353. Орхан Шабан Биљали роден 08.10.1996г. во Скопје
354. Анастасија Гоце Матеска роден 10.08.1999г. во Прилеп
355. Владанка Зоран Аврамова роден 06.05.2002г. во Кавадарци
356. Георги Методи Бановски роден 15.04.2001г. во Велес
357. Доан Алберт Османи роден 12.11.1998г. во Гостивар
358. Марија Павел Василева роден 15.01.1998г. во Скопје

 

 

 

 

Традиционално карате

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

359. Мила Горан Саздова роден 06.03.2002г. во Скопје
360. Јелена Зоран Дробниќ роден 05.03.2003г. во Скопје
361. Матеј Дарко Јарчевски роден 28.03.2007г. во Скопје
362. Антонија Алберто Белазелкоска роден 19.01.2004г. во Скопје
363. Огнен Денис Тасевски роден 26.03.1999г. во Скопје
364. Ана Дејан Крстевска роден 20.09.2001г. во Скопје
365. Берта Игор Милевска роден 01.03.2000г. во Скопје
366. Катарина Зоран Дробник роден 19.10.2006г. во Скопје
367. Сара Тони Гичевска роден 03.10.1996г. во Скопје
368. Алексадар Ристо Волкановски роден 03.08.1997г. во Кавадарци

 

Кик бокс

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

369. Марија Тони Божиноска роден 23.08.1997г. во Скопје
370. Ариана Музафер Халими роден 20.06.1998г. во Тетово
371. Бобан Борче Илиоски роден 29.08.1996г. во Скопје
372. Павел Љупчо Стојчевски роден 19.08.2006г. во Делчево
373. Драгана Драган Атанасовска роден 09.11.1998г. во Скопје
374. Јован Душко Ивановски роден 26.09.1996г. во Скопје
375. Божидар Мирче Јанков роден 26.06.2001г. во Штип
376. Мартин Дејан Саздов роден 30.09.1999г. во Скопје
377. Јусуф Мамер Ќамили роден 05.01.1996г. во Скопје
378. Борјан Стојмир Дукоски роден 22.09.1998г. во Скопје

 

Воздухопловни спортови

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

379. Небојша Воислав Стошиќ роден 28.02.1996г. во Кавадарци
380. Бојан Блаже Димески роден 13.09.1997г. во Прилеп
381. Дејан Коле Алексов роден 30.09.1995г. во Кавадарци

 

Алпинизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

382. Јован Спасе Станишков роден 17.02.1999г. во Штип
383. Стефан Ване Ристов роден 20.09.2001г. во радовиш

 

Планинарски спортови

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

384. Ване Орданчо Бошев роден 09.11.2007г. во Неготино
385. Давид Љупчо Чучуковски роден 17.08.2004г. во Делчево
386. Филип Зоран Петровски роден 21.08.1996г. во Кр. Паланка

 

Спортски риболов

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

387. Илија Гордана Рупев роден 26.05.2002г. во Охрид
388. Петар Ѓоре Дучков роден 12.07.1998г. во Велес
389. Ели Антонио Трендафилова роден 27.02.2001г. во Скопје

 

Кендо и иаидо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

390. Матеј Марјан Ивановски роден 24.07.1996г. во Скопје
391. Александар Златко Кесковски роден 25.05.2002г. во Скопје
392. Олег Игор Бицковски роден 25.06.2001г. во Скопје

 

Пеливанско борење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

393. Бислим Шабан Муртезани роден 10.10.1997г. во Скопје
394. Бајрам Нијази Ајдари роден 24.09.2000г. во Скопје
395. Шаќир Бислими Хасан роден 18.08.2005г. во Скопје

 

Спортски танци

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

396. Тодор Ефтим Стојанов роден 23.10.1999г. во Гевгелија
397. Марија Мартин Маленкова роден 11.102002г. во Скопје
398. Татјана Димитар Јаковска роден 19.05.2001г. во Скопје
399. Милена Стојанчо Крсевска роден 09.07.1998г. во Битола
400. Аника Драган Чорбеска роден 21.07.2002г. во Скопје
401. Ивона Роберт Нанческа роден 11.08.1999г. во Прилеп

 

Спортско качување

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

402. Виктор Владимир Трповски роден 30.01.2000г. во Скопје
403. Стефанија Игор Перканоска роден 12.04.2003г. во Прилеп
404. Михаела Аце Санева роден 31.10.2005г. во Штип

 

 

 

Спортска ориентација

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

405. Елеонора Оливер Кржеска роден 02.06.2001г. во Прилеп
406. Давид Диме Трајкоски роден 28.07.2001г. во Прилеп

 

Џиу Џица

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

407. Никола Тони Бошковски роден 06.01.1999г. во Скопје
408. Александар Горан Трајковски роден 23.11.1996г. во Скопје
409. Катерина Александар Ацевска роден 03.03.2004г. во Скопје

 

Хокеј

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

410. Моника Русе Пижевска роден 08.07.1997г. во Скопје
411. Димитар Љупчо Тануровски роден 20.03.1999г. во Скопје
412. Стефан Боби Трпевски роден 11.10.1998г. во Скопје
413. Драган Љупчо Тануровски роден 15.01.2001г. во Скопје
414. Бојан Игор Василковски роден 09.08.2001г. во Скопје

 

Бразилска Џиу Џица

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

415. Стефан Мишо Пецевски роден 24.10.1995г. во Скопје

 

Самбо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

416. Омар Ердал Факиќ роден 19.10.2002г. во Скопје

 

 

Училишен спорт

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

417. Викторија Михаил Ампова роден 23.11.2000г. во Скопје
418. Алекасандар Станислав Бојковски роден 29.08.1999г. во Куманово
419. Кристина Орце Атанасовска роден 21.04.2000г. во Штип
420. Александар Ване Нанов роден 24.05.2000г. во Велес
421. Стојан Митко Илиев роден 03.03.1999г. во Струмица
422. Ана Марија Митко Петрова роден 13.12.1996г. во Кочани
423. Пепита Горан Ристова роден 08.07.1998г. во Штип
424. Емилија Николче Трајковска роден 23.04.1998г. во Битола
425. Желимир Славољуб Трикиќ роден 20.01.1998г. во Кавадарци
426. Елена Гоце Бошкоска роден 01.06.2002г. во Прилеп
427. Петар Жарко Ферукоски роден 06.05.2002г. во Струга
428. Елида Бујар Ибраими роден 19.09.2000г. во Тетово
429. Марија Марјан Крстеска роден 08.11.2003г. во Прилеп
430. Матеја Боби Делчева роден 11.02.2000г. во Скопје
431. Теа Сашко Терзиева роден 31.12.1999г. во Скопје
432. Ернур Енис Ахмет роден 07.05.2001г. во Скопје
433. Мартин Велче Анчевски роден 13.03.2001г. во Скопје
434. Ивана Иван Шукулоска роден 05.11.2001г. во Скопје
435. Ирина Павлуша Сенчук роден 24.03.1997 г. во Скопје
436. Јована Зоран Шишковска роден 24.10.1996г. во Скопје
347. Христијан Саша Петковски роден 17.08.1999г. во Куманово
438. Антонио Љубиша Атанасовски роден 09.08.1998г. во Скопје
439. Мартин Сретен Анакиев роден 01.08.1999г. во Виница
440. Шукри Адиле Бавтијаров роден 24.02.2000г. во Скопје
441. Сербез Демиршах Рибаров роден 12.07.2001г. во Берово
442. Иле Зоранчо Петровски роден 13.04.1997г. во Битола
443. Петар Сотирак Јано роден 13.07.1997г. во Скопје
444. Лина Драги Николовска роден 19.10.1996г. во Битола
445. Дејан Сашо Србиновски роден 03.02.1997г. во Скопје
446. Бојан Игор Димовски роден 14.04.1998г. во Скопје
447. Христијан Димче Блажевски роден 04.05.2002г. во Скопје
448. Јован Цено Александровски роден 05.10.2001г. во Скопје
449. Александар Тони Стојаноски роден 01.08.2000г. во Скопје
450. Давид Љупчо Станојковски роден 25.10.2000г. во Скопје
451. Стефан Томислав Настески роден 08.05.1996г. во Скопје
452. Бојан Миле Јаневски роден 21.09.1999г. во Делчево
453. Петар Горан Димоски роден 19.07.1997г. во Охрид
454. Николче Благоја Силјановски роден 27.08.1996г. во Битола
455. Стефани Ванчо Софтоска роден 20.02.2002г. во Скопје
456. Арбина Шенаси Јаји роден 18.06.2003г. во Скопје
457. Суфјан Ресет Камбери роден 07.07.2002г. во Скопје
458. Андреј Сашо Рајатоски роден 22.09.2000г. во Скопје
459. Јордан Борис Јованов роден 18.08.1996г. во Радовиш
460. Јован Благоја Илиевски роден 29.09.2000г. во Прилеп
461. Јана Спиро Гугулоска роден 03.08.1998г. во Скопје
462. Глорија Сашо Рибарска роден 27.04.1999г. во Скопје
463. Кристијан Сашо Арсов роден 03.02.2002г. во Штип
464. Давид Игор Трпески роден 02.02.2003г. во Скопје
465. Тамара Борис Чуприна роден 05.07.1996г. во Тетово
466. Ана Марија Ристо Трајковска роден 18.06.2002г. во Скопје
467. Омер Осман Гачевиќ роден 13.11.2002г. во Скопје
468. Марија Томе Бадаровска роден 16.10.1995г. во Скопје
469. Андреј Тони Јованов роден 16.12.2001г. во Скопје
470. Мила Владо Брсјак роден 18.02.2000г. во Кичево
471. Димитар Горан Блажевски роден 22.06.2002г. во Скопје
472. Роберт Душко Смилевски роден 27.03.1999г. во Скопје
473. Јана Гоце Јазаџиевска роден 04.04.2001г. во Скопје
474. Марко Дејан Караѓозовски роден 03.02.2001г. во Скопје
475. Благој Петранче Димитриев роден 23.07.2000г. во Скопје
476. Јана Драган Николовска роден 08.02.2000г. во Скопје
477. Никола Влатко Стоиловски роден 04.04.1998г. во Скопје
478. Филип Сашо Атанасов роден 17.07.1997г. во Кавадарци
479. Адем Шпенд Бафќари роден 09.07.2002г. во Тетово
480. Елона Шпенди Дервиши роден 06.03.2000г. во Гостивар
481. Марија Бранко Дисоска роден 23.06.2000г. во Прилеп
482. Сара Неџат Хусеин роден 16.12.1998г. во Битола
483. Столе Зоран Каламандевски роден 18.06.1997г. во Берово
484. Јордан Ѓорѓи Коцев роден 04.08.2001г. во Кочани
485. Димитар Стојан Давитков роден 17.11.2000г. во Велес
486. Бранкица Горан Марковиќ роден 09.03.1997г. во Куманово
487. Тамара Горан Христова роден 03.03.2000г. во Штип
488. Јусра Јусуф Адеми роден 14.10.2004г. во Скопје

 

Спорт за лица со оштетен слух

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

489. Горазд Дарко Анастасов роден 25.01.1996г. во Скопје
490. Давор Марјанчо Талески роден 09.06.1999г. во Прилеп
491. Стефан Зоран Гиков роден 09.01.1997г. во Неготино