Универзитетска спортска федерација

Информации

Универзитетска спортска федерација Благоја Маркоски – претседател
Борче Брсакоски – ген. секретар 070/274-374
070/843-728 Ул. „Пиринска“ бб П.Ф. 62
1000 Скопје usfmmkd@gmail.com