Федерација за пеливанско борење на Македонија – Резултати