Федерација на лизгачки спортови

Информации

Ул. „Пандо Кљашев“ бр. 11
Јован Димовски – претседател