Федерација на пеливанско борење на Македонија

Информации

Ул. „Коперникова“ бр.19/20
1000 Скопје
Амет Осман – претседател
Боро Лазаревски – ген. секретар
070/ 569 – 339
070/ 901 – 619
pel.federacija@outlook.com
boro.lazarevski@yahoo.com