Федерација на рекреативен спорт

Информации

Бул. „Јане Сандански“
бр. 23/2-2
1000 Скопје
nikovskigoran@yahoo.com
070/393-837
070/315-085
Горан Никовски – Претседател